ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η DELTAENERGY είναι πιστοποιημένη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ως προς τη διαχείριση ποιότητας, την περιβαλλοντική διαχείριση, την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφάλεια πληροφοριών, τη διαχείριση ενέργειας, και την υγεία και ασφάλεια.

ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Το ISO 9001:2015 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει αρχές και απαιτήσεις διαχείρισης όσον αφορά στην ποιότητα, δίνοντας έμφαση στον πελάτη, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων ποιότητας και στη συνεχή βελτίωση.

ISO 14001:2015
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το ISO 9001:2015 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει αρχές και απαιτήσεις διαχείρισης όσον αφορά στην ποιότητα, δίνοντας έμφαση στον πελάτη, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων ποιότητας και στη συνεχή βελτίωση.

ISO 22301:2012
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το ISO 22301:2012 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ). Δίνεται έμφαση στην οργανωτική ικανότητα επανάκαμψης, δηλαδή την ικανότητα του οργανισμού να προλαμβάνει δυσλειτουργίες και να προστατεύεται από τις συνέπειες πιθανών εξαιρετικών γεγονότων , όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, μία αποτυχία του πληροφορικού του συστήματος, ή ακόμη και μια απεργία και να συνεχίσει, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, να παρέχει τα προϊόντα του ή τις υπηρεσίες του στη βάση προκαθορισμένου επιπέδου.

img-Logo-ISO-27001-800x450-1

ISO 27001:2013
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Δίνει έμφαση στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας: την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα, δηλαδή στην ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις πληροφορίες μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οντότητες ή διεργασίες, να διατηρεί τις πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς και προστατευμένες από ενδεχόμενη αλλοίωση και να τις παρέχει εύχρηστες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

ISO 50001:2011
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το πρότυπο ISO 50001 είναι το πλέον αναγνωρισμένο ενεργειακό εργαλείο που προβλέπει πρακτικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης ήτοι εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, συντελώντας σε οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για την επιχείρηση.

OHSAS 18001:2007
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το πρότυπο OHSAS 18001 αφορά στη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το ευρύ κοινό.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει η DELTAENERGY