Κύριες αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι η παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας, η προστασία των καταναλωτών, η χορήγηση και τροποποίηση αδειών ενεργειακών δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών.

To Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) για τις Ζώνες Προσφοράς της Ελλάδας, λειτουργεί τις Οργανωμένες Χρηματιστηριακές Αγορές Ενέργειας και παρέχει τον χώρο διαπραγμάτευσης και τις πλατφόρμες διενέργειας συναλλαγών στοχεύοντας στην αποτελεσματική διαμόρφωση τιμών και στην δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου χώρο εμπορίας της ενέργειας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της Ενοποίησης των Ευρωπαϊκών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΧΕ διαχειρίζεται την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά κατά τα πρότυπα του Μοντέλου Στόχου.

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) έχει ως αποστολή την ανάπτυξη, επιθεώρηση και επιδιόρθωση των δικτύων, την εύρυθμη λειτουργία των αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων στο επίπεδο των δικτύων, τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των Χρηστών του Δικτύου σε αυτό και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με αιτήματα διασύνδεσης Χρηστών και καταμέτρησης καταναλώσεων.

Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μεριμνά για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος και εξασφαλίζει στους Χρήστες του Συστήματος πρόσβαση σε αυτό, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης και διευθέτηση των συγγενών χρηματικών συναλλαγών

Η EnExClear, ως Φορέας Εκκαθάρισης, αναλαμβάνει την εκκαθάριση των Συναλλαγών που εκτελούνται στις Αγορές Επόμενης Ημέρας (DAM) και Ενδοημερήσιας Αγοράς (IDM) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), ενώ προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης και στην Αγορά Εξισορρόπησης την οποία διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ (ΑΔΜΗΕ).

Ο Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) διαχειρίζεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Σύστημα Μεταφοράς και Δίκτυο Διανομής Ηπειρωτικής Χώρας και Διασυνδεδεμένων Νήσων) καθώς και τις Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.