ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Από το 2007 μέχρι σήμερα, όλοι οι καταναλωτές ρεύματος έχουν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυμούν αλλά και διαπραγμάτευσης των τιμών και των όρων Προμήθειας της ενέργειας. Η απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έφερε ως επακόλουθο, μέσω του ανταγωνισμού, οφέλη για τον τελικό καταναλωτή ως προς τη μείωση κόστους σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το τιμολόγιο ρεύματος σε όλους τους Προμηθευτές χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη:

  • Ανταγωνιστικό σκέλος
  • Μη ανταγωνιστικό σκέλος

Το Ανταγωνιστικό σκέλος που αφορά το κόστος προμήθειας ρεύματος αναφέρεται στις χρεώσεις που καθορίζονται από έκαστο Προμηθευτή για την κατανάλωση του πελάτη του.

Το Μη Ανταγωνιστικό σκέλος αφορά χρεώσεις που, αν και εξαρτώνται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής και την κατανάλωση του πελάτη, υπολογίζονται βάσει σταθερών, καθορισμένων από το κράτος. 

Ενώ το κόστος προμήθειας είναι διαπραγματεύσιμο ανάμεσα στον πελάτη και τον προμηθευτή του, το Μη Ανταγωνιστικό σκέλος είναι ανελαστικό κόστος και διαμορφώνεται για κάθε τύπο παροχής σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού από όλους τους Προμηθευτές. 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναλυτικότερα το Μη Ανταγωνιστικό σκέλος περιλαμβάνει τις Ρυθμιζόμενες (σταθερές) χρεώσεις, που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος. 

Χρήση του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς: Αποδίδεται στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ.

Χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής: Αποδίδεται στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΔΕΔΔΗΕ.

Χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αφορά υπηρεσίες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και σε καταναλωτές με ειδικά Τιμολόγια όπως Πολυτέκνων, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, και Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

Αφορά στην αποζημίωση των παραγωγών ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί συνεισφορά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 

ΕΦΚ (Ν.3336/05)

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αποδίδεται από προμηθευτή στο κράτος. 

ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ (Ν. 2093/92)

Το ειδικό τέλος συνεισπράττεται από τον προμηθευτή στους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδεται στο κράτος.

Ο προμηθευτής συνεισπράττει μέσω των λογαριασμών ρεύματος τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.
Η χρέωση των ΔΤ και ΔΦ γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Δήμου. 

(Ν. 2130/93)

Ο ΤΑΠ συνεισπράττεται στους λογαριασμούς ρεύματος και χρεώνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της παροχής όπως έχουν δηλωθεί σε σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Δήμου. 

Ο προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχει την υποχρέωση να εισπράττει μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η έκδοση των λογαριασμών ρεύματος γίνεται είτε ανά μήνα είτε ανά δύο μήνες εξαρτάται όμως κατά κύριο λόγο από την αποστολή δεδομένων κατανάλωσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) στον Προμηθευτή.

Οι ‘Εκκαθαριστικοί’’ λογαριασμοί τιμολογούν την πραγματική κατανάλωση της παροχής κατά την χρονική περίοδο που αφορά το τιμολόγιο. Η πραγματική κατανάλωση διαπιστώνεται με λήψη δεδομένων είτε μέσω επίσκεψης του ΔΕΔΔΗΕ στον μετρητή σας, είτε μέσω τηλεμέτρησης.

Οι ‘Έναντι’’ λογαριασμοί αφορούν εκτιμώμενη κατανάλωση για περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει λήψη πραγματικών δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο. Η εκτίμηση αυτή γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει κατά προσέγγιση βάση του ιστορικού χρήσης του μετρητή ή από μετρήσεις της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η έκδοση κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού συμπεριλαμβάνει τυχόν έναντι που έχει προηγηθεί και αφορά την περίοδο κατανάλωσής του. Το ποσό που έχει ήδη αποδοθεί για τον έναντι λογαριασμό αφαιρείται, ώστε να μείνει ως χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης αυτής.