ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

NET METERING

Net Metering  είναι μέθοδος συμψηφισμού της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ NET METERING

Ο καταναλωτής γίνεται αυτοπαραγωγός: παράγει μέρος της ενέργειας που καταναλώνει και η παραγόμενη μέσω Φ/Β συστήματος ενέργεια συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώνεται. 

Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και πραγματοποιείται μηνιαία για τη Μέση Τάση, και και μέχρι και σε ετήσια βάση για τη Χαμηλή Τάση. Η χρέωση ενέργειας αφορά στην αξία της διαφοράς της παραγόμενης ενέργειας από την ενέργεια που καταναλώνεται συνολικά (σε kWh).

  • Εάν η διαφορά είναι πλεονασματική (Παραγωγή από Φ/Β > Κατανάλωσης από Δίκτυο), τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό μέχρι να κλείσει ο κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και να γίνει η εκκαθάριση.
  • Εάν η διαφορά είναι ελλειμματική (Παραγωγή από Φ/Β < Κατανάλωσης από Δίκτυο), τότε η διαφορά της ενέργειας χρεώνεται στην εκκαθάριση.
  • Για το κομμάτι της τιμολόγησης που αφορά τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τη χρονική περίοδο που παράγεται ρεύμα από το Φ/Β, συμψηφίζονται και οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, ενώ αντίστοιχα για την καταναλισκόμενη ενέργεια εκτός ωρών παραγωγής, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις δεν συμψηφίζονται.

Η ισχύς του Φ/Β συστήματος επιλέγεται με βάση τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες και όσο υψηλότερος είναι ο ταυτοχρονισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας τόσο υψηλότερο όφελος (χρέωση ενέργειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) προκύπτει στον αυτοπαραγωγό. 

Το ΦΒ σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης και εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης. 

Η μέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φ/Β σύστημα και της ενέργειας που καταναλώνει ο αυτοπαραγωγός γίνεται με τη χρήση Μετρητή Διπλής Κατεύθυνσης. 

Η Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη (με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Βασικοί Όροι & Προϋποθέσεις Εγκατάστασης ΦΒ Συστημάτων Αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό :

Ύπαρξη ενεργούς μόνιμης (όχι εργοταξιακής) παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού – ο οποίος διαθέτει τη νόμιμη χρήση του χώρου που αυτή τροφοδοτεί (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχει διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του συνόλου των ιδιοκτητών του χώρου.

Αντιστοίχιση του Φ/Β σύστημα αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

Το Φ/Β σύστημα να βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται. (Μπορεί να εγκαθίσταται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία).

Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου
Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΩΝ Φ/Β

ΟΦΕΛΗ NET METERING

  • Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία ευνοείται ιδιαίτερα από το κλίμα της Ελλάδας. 
 
  • Η ενέργεια που παράγεται με τη χρήση Φ/Β είναι «πράσινη», δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. 
 
  • Το κόστος και η συντήρηση Φ/Β συστήματος είναι μειωμένο, και επιτρέπει υψηλή παραγωγικότητα και παραγωγική λειτουργία με γρήγορη απόσβεση. 
 
  • Με την αυτοπαραγωγή ο καταναλωτής μπορεί να αντισταθμίσει την αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
 
  • Συμβάλει στην μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής, ωφελώντας το δίκτυο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

Φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκό σύστημα σχεδιασμένο για την παραγωγή και πώληση ενέργειας προς το δίκτυο. 

Έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την φυσική ένωση του πάρκου με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Όταν το φωτοβολταϊκό πάρκο παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνει, μπορεί να συμβάλλει στο δίκτυο πωλώντας την περίσσεια ενέργεια στο δίκτυο. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου απαιτεί την χρήση δύο μετρητικών συστημάτων, για την ενέργεια που διοχετεύεται ή/και απορροφάται προς/από το δίκτυο.  

Delta Energy Logo
H DELTAENERGY αναλαμβάνει την πραγματοποίηση μελέτης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την υλοποίηση του έργου.