Έναρξη Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) 01/11/2020

Στο πλαίσιο του target model λειτουργούν  λειτουργούν από 1ης Νοεμβρίου οι αγορές Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά, η Αγορά Εξισορρόπησης ενώ από το Μάρτιο του 2020 λειτουργεί – μέσω του ΕΧΕ, η Προθεσμιακή Αγορά.